دزپالونیا

مجموعه دز پالونیا با هدف ارتقاء و بهبود . . .

دزپالونیا از سال ..

ما همواره در کنار ارگان های دولتی و نهادهای زیربط جهت اجرا و مشاوره پروژه های جنگل مصنوعی پالونیا بوده ایم.

ما قویّا بر این باوریم که کاشت درخت در هر نقطه ایران امکان پذیر است و در این راستا قدم بر میداریم.